ÁSZF

Nagy öröm számunkra, hogy Magyarország egyik legnagyobb világ és designer márka esküvői ruha kollekcióját hozhattunk el Nektek! Találd meg stílusodat, legyen az akár modern, klasszikus vagy épp romantikus! Éljük át együtt azt a felejthetetlen élményt, amikor rátalálsz álmaid ruhájára!

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 Jelen weblap üzemeltetője az DN ORGANZA Kft. A DN ORGANZA Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, szalagavató ruhák, és kiegészítők bérbeadásával és esetenként adásvételével foglalkozik.

1.2 Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja a www.organzaszalon.hu honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. szeptember 30. napja. Az Ügyfél a vonatkozó bérleti szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a bérleti szerződés szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.3 Az DN ORGANZA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetleges módosítás tényét az Ügyfél kifejezetten elfogad. Az DN ORGANZA Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

2. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1 A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamennyi, az DN ORGANZA Kft. mint Bérbeadó és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen esküvői ruha bérleti szerződésre, keringő ruha bérleti szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések esetleges módosításaira is.

2.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”)

2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

2.3 A szerződések tárgyát esküvői ruha, a keringőruha, a szalagavató ruha valamint ezek kiegészítői, kellékei (így különösen, de nem kizárólagosan cipő, ékszer, kesztyű, stóla, fátyol) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) megfizetése útján lehet bérelni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott nevű bérelt termék minőségében, anyagában, díszítésében, színében megegyezik a honlapon az adott megjelölésű termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az DN ORGANZA Kft. a terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten elsimeri, hogy a terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a termék a weblapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. A DN ORGANZA Kft. a terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a fényképen és a részletes leírásban szereplő termékhez képest bármilyen változtatást kér, azt a Felek a Szerződésben rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken és ennek megfelelően a fényképen látható termékhez képest a termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérbeadó rögzíti a Bérlő, illetve a meghatalmazó mellbőség és derékbőség adatait. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a rögzített paraméterekhez képest, az DN ORGANZA Kft. jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni, illetve kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek, egyben jogosult a Bérlőtől a Hátralék összegét egy összegben követelni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy esküvői ruha esetén a ténylegesen használni kívánt esküvői cipő nélküli ruhapróbát követő 15, azaz tizenöt munkanapon belül a ténylegesen használni kívánt esküvői cipőt beszerzi, és telefonon időpontot egyeztet az DN ORGANZA Kft. munkatársával egy másik, ún. cipős ruhapróbára. Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelynek következtében a szerződésben foglalt jogügylet meghiúsul és az DN ORGANZA Kft. a jelen ÁSZF2.4. pontjában jelzett Foglaló összegét jogosult megtartani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a cipős ruhapróbára kizárólag hétköznaponként 10:00 és 18:00 között, kerülhet sor.

2.4 A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a bérleti szerződés felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg a DN ORGANZA Kft-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összegét az DN ORGANZA Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges. A bérleti szerződést kötő felek a bérleti szerződés aláírásával kinyilvánítják, elismerik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik. Így tudomással bírnak arról, hogy amennyiben a jelen jogügylet teljesedésbe menetele a DN ORGANZA Kft. oldalán felmerülő okból hiúsul meg, úgy az átadott foglaló kétszeresét köteles Bérlőnek megfizetni; míg abban az esetben, ha a jelen jogügylet teljesedésbe menetele a Bérlő oldalán felmerülő okból hiúsul meg, úgy Bérlő az átadott foglalót elveszíti.

2.5 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket kizárólag a teljes bérleti díj –foglaló és hátralék együttes összege-valamint a kaució megfizetését követően viheti el.

2.6 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket a bérleti szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le.

2.7 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az DN ORGANZA Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

2.8 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a DN ORGANZA Kft. bérelt termékek esetén, óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kér. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét az DN ORGANZA Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a bérelt terméket a bérleti szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben viszi vissza a Szalonba, a DN ORGANZA Kft. az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett, a DN ORGANZA Kft. jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet az DN ORGANZA Kft-nek megfizetni, azzal, hogy a kártérítés mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árának felével megegyező összeg.

2.9 A DN ORGANZA Kft. kötelezi magát, hogy a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb a rendezvény Szerződésben meghatározott időpontjának napján kiadja. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket csak személyesen veheti át az DN ORGANZA Kft. Szalonjában, a bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – nem adja ki. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt termék átadás-átvételét, illetve a bérelt termék állapotát a bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: ”Átadás-átvételi jegyzőkönyv”) rögzítik fényképek csatolásával. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.

2.10 A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki vagy hétvégi rendezvény esetében a a bérelt terméket a rendezvényt követő hétfőn 10:00-től 18:00-ig köteles visszavinni az Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a bérelt terméket bárki visszaviheti az adott Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a DN ORGANZA Kft. nem köteles a bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak tekinti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és bérelt termékenként a termékre vonatkozó bérleti díj 20%-val megegyező összegű késedelmi kötbért köteles fizetni az DN ORGANZA Kft-nek.

2.11 A Bérlő a bérelt terméket az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott állapotban köteles visszavinni az DN ORGANZA Kft-nek. Minden, a bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapothoz képest tapasztalható és a bérelt termék Szalonba történő visszavételéig, illetve az DN ORGANZA Kft. általi átvételéig bármilyen oknál fogva, bárkinek felróhatóan keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb folt, gyertya által okozott viaszkár vagy bármilyen hiány (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, díszítése elvesztését, rongálódását is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a bérelt terméken vagy a bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni, azzal, hogy a kártérítés maximális mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árának felével megegyező összeg lehet.
A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: ”Visszavételezési elismervény”) készítenek. Amennyiben kár keletkezik, azt a károkozási jegyzőkönyvben (továbbiakban: ”Károkozási jegyzőkönyv”) rögzítik, melyben – többek között – rögzítik a bérelt termék visszavitelkori állapotát, a kár nagyságát, jellegét és a kár összegét. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást nem végezhet. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét napon belül a DN ORGANZA Kft-nek a Szalonban készpénzben megfizetni vagy az DN ORGANZA Kft. által meghatározott bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az DN ORGANZA Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, emellett a DN ORGANZA Kft. a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

2.12 Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv felek általi aláírását követően az DN ORGANZA Kft. nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, bőrpír, seb vagy heg keletkezése, bőr vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen sérülésekből adódó kártérítési vagy egyéb igényt az DN ORGANZA Kft-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

3.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség).

3.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

3.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Az DN ORGANZA Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.). Az DN ORGANZA Kft. tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az DN ORGANZA Kft. eljárással felmerült valamennyi költségét, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat, postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kijelenti, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 5, azaz öt munkanapon belül megfizeti.

Aire
Oksana Mukha
san patrick
Nicole
White One Zac Posen
White One
Sophia Tolli
Rosa Clará
Ronald Joyce
Platinum by Demetrios
Mori Lee
Enchanting
Martin Thornburg
La Sposa St Patrick
Julietta
Demetrios
Aire
Oksana Mukha
san patrick
Nicole
Copyright 2003 - 2024 - Organza Esküvői Szalon - Minden jog fenntartva.